طرح های تحقیقاتی

عناوین طرحهای تحقیقاتیESR


-بررسی تاثیر بومی گزینی در رتبه های پذیرفته شدگان سال تحصیلی 88-88و مقایسه وضعیت تحصیلی آنان با پذیرفته شدگان
سال تحصیلی 88-88در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (مجری: طاهره نخعی مقدم/مصوب)
-بررسی دیدگاه دانشجویان وارد شده در سیستم نوین آموزش بافت شناسی و جنین شناسی و مورد امتحان کتاب باز در مقایسه با
روش سنتی کتاب بسته، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( 88-88مجری: دکتر ثاقب- دکتر حیدری/مصوب)
-مقایسه بدون داده های آموزش و آزمون درس بافت شناسی عملی به روش سنتی و ویرچودال و میکروسکوپی در دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان ( 88-88مجری: دکتر ثاقب- دکتر حیدری/مصوب)
-مقایسه دو روش نمایش فیلم ( )video tapeو آموزش زنده در تدریس نحوه وارد نمودن صحیح فیشور یلانت به دانشجویان
دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال( 80-09مجری: دکتر فاطمه اربابی- مهکامه میرکریمی/مصوب)
-طراحی و اجرای log bookجهت ارتقاء روش ارزیابی فرآیند آموزش واحد عملی گروه بیماریهای دهان (مجری: دکتر ماریه
هنرمند- دکتر ناهید رمضانی/......... )
-مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش جهت ارائه اصول کنترل در بهبود آگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی 5و 8زاهدان در
نیمسال اول تحصیلی ( 80-09مجری: دکتر رسول اربابی- سیلا احمدیان/لغو)
-بررسی اثر برنامه آموزشی فتورینگ در ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و دانشجویان مامایی در محیط بالغین زایمان(مجری: شهین
دخت نوابی ریگی- دکتر نویدیان / ......)
-تاثیر آموزش همزمان آناتومی و معاینه فیزیکی دستگاه تناسلی زنان بر ........... و نگرش دانشجویان (مجری: دکتر مژگان مختاری/لغو)
-تاثیر استفاده از بسته آموزشی الکترونیکی پیش از حضور در کلاس های تئوری بر نگرش دانشجویان (مجری: دکتر یغمایی- لغو)
-بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی در مورد پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال09
مجری: دکتر یغمایی- لغو)
-اثر یک دوره مقاله انگلیسی خوانی بر علاقه مندی و مهارت ارزیابی مقالات در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه زاهدان
(مجری: دکتر مژگان مختاری/لغو)
-بررسی تاثیر آموزش زنده و نمایش فیلم بر میزان یادگیری نحوه ساخت پست ریختگی قدامی و خلفی دانشجویان دانشکده
دندانپزشکی زاهدان در سال ( 09-09مجری: حسین کرمانی/ لغو)
-بررسی مهارتهای پزشکان عمومی تازه فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ارتباط با مدیریت شایعترین شکایت کودکان
(مجری: دکتر نرجس سرگلزایی/ در دست اجرا)
-بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره علوم پایه ورودی 80-09در سال تحصیلی 09-09دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان(مجری: دکتر حسینعلی خزاعی)
-مقایسه اثربخشی دو روش تدریس اعضاء تیم و سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ بر یادگیری دانشجویان پرستاری و رضایتمندی
دانشجویان از آنها(دکتر فریبا یعقوبی نیا- در دست اجرا)
-بررسی سبک های تدریس اعضای هیئت علمی و سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و عوامل ارتباط با آن در دانشکده
پرستاری و مامایی زاهدان در سال( 05مجری: تکتم کیانیان)
-ایجاد دانشکده داروسازی با هدف پژوهشی و فناوری در جهت تولید مورفین با استفاده از کشفیات مواد مخدر


محتوای مرتبط