واحد فناور

واحد فناور
واحدهاي داراي هويت مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه­اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي مي­باشند و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي­نمايند. اين واحدها شامل شركت­هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه يا دستگاه­هاي اجرايي هستند.


تعریف مفاهیم مرتبط

محتوای مرتبط