دوره پیش رشد

مرحله پیش رشد :

در اين دوره به افراد يا گروههاى مستعدى كه داراى ايده هاى نوآورانه صنعتى هستند, بمدت 6 ماه فرصت داده مى شود تا با دريافت خدمات و مشاوره و آموزشهاى لازم براى آشنايى با بازار , شناسايى گروه كارى, تثبيت ايده كارى و ايجاد هويت هاى حقوقى مستقل خود را براى مرحله بعدى(مرحله رشد) آماده نمايند.

 


تعریف مفاهیم مرتبط

محتوای مرتبط