دوره رشد

مرحله رشد :

پس از طی مرحله پیش رشد و اجرای آیین نامه ذیل واحد های فناور مستقر در مركز رشد میتوانند در يك دوره استقرار حداكثر سه ساله به معيارهاى رشد يافتگى دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج شوند.

 

آيين نامه انتقال واحد فناور از مرحله پيش رشد به رشد
ماده : 1هدف از تهيه و تدوين اين آيين نامه ، حصول اطمينان از احراز شرايط رشد يافتگي واحد فناور جهت ورود به مرحله رشد و ادامه حمايت هاي مركز از واحد فناور در قالب اعتبار خدماتي -پژوهشي مي باشد.
ماده :2واحدهاي فناور در صورتي مي توانند وارد مرحله رشد شوند كه در ارزيابي صورت گرفته شرايط ورود به مرحله رشد را كسب و مدارك مربوطه را جهت تكميل پرونده به مركز رشد ارايه نمايند.
1-2برنامه كسب و كار :(Business Plan)واحد فناور موظف است در طي مدت حضور در مرحله پيش رشد، برنامه كسب و كار خود را كه نوشته اي توصيفي و جامع در مورد كسب و كار ايده محوري مي باشد، تهيه و تدوين نمايد . اين نوشته ها بايستي حاوي گزارشي دقيق در خصوص توليدات يا خدمات واحدفناور، روش هاي توليد، بازار و مشتري ان، استراتژي بازاريابي، منابع انساني، تشكيلات، نياز به زير ساخت ها و تامين نيازهاي مالي، منابع تامين مالي و نحوه استفاده ازآنها باشد.
2-2برنامه زمانبندي (Scheduling):واحد فناور موظف به ارايه برنامه كاري خود در مرحله رشد مي باشد.در برنامه مذكور مي بايست كارها يا فعاليت هايي كه در دستيابي بهاجراي ايده محوري لازم هستند تعريف و وابستگي بين آنها مشخص گردد. همچنين بايد مجموعه فعاليت ها و ارتباطات آنها را در قالب نمودار گانت براي مدت سه سال حضور در مرحله رشد ، توسط مديرعامل واحد فناور برنامه ريزي و به مركز ارايه نمايد. لازم به ذكر است مديرعامل واحد فناور مي بايد نمودار گانت را با هماهنگي كارشناس طرح و برنامه تهيه نمايد.
3-2نمونه اصلي :(Prototype)ساخت نمونه اصلي و استفاده از آن از مهمترين فعاليت هايي است كه مسوولين واحد فناور در مرحله پيش رشد بايد انجام دهند .مجريان واحد فناور موظفند جهت ورود به مرحله رشد، نمونه اصلي محصول خود را همراه با شناسنامه تكميل شده محصول به شماره فرم ..... به مركز رشد ارايه نمايد . نمونه اصلي پس از تاييد توسط كارشناس فنی مرتبط، به همراه شناسنامه محصول در نمايشگاه دايمي مركز رشد قرار خواهد گرفت .
4-2:در ارزيابي هاي كلي كه از واحد فناور صورت مي پذيرد، كسب حداقل پنجاه درصد امتياز براي ورود به مرحله رشد الزامي است .در اين خصوص واحد فناور مي تواند امتياز كسب شده را از كارشناس پذيرش و نظارت پيگيري نمايد.
تبصره :در صورتيكه امتياز دريافتي كمتر از ميزان مشخص شده باشد، واحد فناور مي تواند پس از انجام اقدامات مقتضي و قبل از اتمام زمان مرحله پيش رشد، نسبت به ارزيابي مجدد واحد فناور، درخواست خود را به مركز ارايه نمايد.
5-2:ثبت شركت : واحد فناور موظف است پس از سپري نمودن دوره پيش رشد ، قابليت توسعه به يك شخصيت حقوقي قابل اتكاء براي قبول مسووليت پذيري اجتماعي، محيط زيستي، پرداخت ماليات، بيمه و حقوق دولتي را دارا باشد . به اين منظور واحد فناور بايد شماره ثبت شركت، نام ثبت شده شركت به نشاني مركز رشد و آگهي درج در روزنامه را به كارشناس پذيرش و نظارت در مركز جهت بايگاني در پرونده ارايه نمايد.
ماده 3 :واحدفناور موظف است تمامي موارد فوق الذكر را با هماهنگي و راهنمايي كارشناس طرح و برنامه و ضوابط مصوب مركز تهيه و حداكثر تا اتمام مرحله پيش رشد ارايه نمايد.
ماده 4 :واحد فناور با تهيه مدارك فوق الذكر، شرايط لازم جهت اثبات ميزان رشديافتگي و ورود به مرحله رشد را احراز نموده و به منظور استقرار واحد فناور در مرحله رشد نسبت به عقد قرارداد اقدام مي نمايد.
ماده 5 :اين آيين نامه در پنج ماده تهيه و تدوين گرديده و مسووليت اجرا و توجيه آن به عهده مسوولين واحد فناور مي باشد.

 


تعریف مفاهیم مرتبط

محتوای مرتبط