خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه:


o خدمات اداري : ارائه خدمات اوليه اداري

o اسقرار در محل مرکز: واگذاری فضای کاری در مرحله پیش رشد و رشد

o خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي : معرفي جهت استفاده از خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي مرکز و دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی

o آموزش : برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های مرتبط با اهداف مرکز

o خدمات مشاوره‌اي و بازاريابي : مشاوره های تخصصی و همچنین معرفی جهت استفاده از امکانات پارک های علمی فناوری در جهت استفاده از مشاوره های مالیاتی،گمرکی،صادراتی و بازاریابی

 


درباره مرکز رشد

محتوای مرتبط