معرفی مرکز رشد

مرکز رشد فناوری سلامت زاهدان، مركزى تحت مديريت متخصصين حرفه اى است كه با ارائه خدمات از ايجاد و توسعه حرفه هاى جديد توسط كارآفرينان پشتيبانى ميكند. واحدهاى نوپاى فعال كه در زمينه هاى مختلف منتهى به فناورى فعاليت ميكنند و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فن دارند، مورد حمايت اين مراكز هستند. این مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاسيس شده و اعتبارات آن از مجارى دولتى و غير دولتى تامين ميگردد و داراى ارتباط علمى با مجامع تخصصى، فضاهاى انعطاف پذير قابل واگذارى به صورت اجاره، حوزه ستاد كوچك و مديريت با تجربه و توان تدارك امكانات و خدمات با ارزش افزوده بالا می باشد.


درباره مرکز رشد

محتوای مرتبط