اهداف مرکز رشد

هدف از ايجاد مركز :


• بستر سازى جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى
• ايجاد زمينه كارآفرينى و حمايت از نوآورى و خلاقيت نيروهاى محقق جوان
• كمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر فناورى
• ايجاد فضاى لازم براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش مدار و فناور
• بسترسازى ايجاد فرصت هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى در زمينه هاى منجر به توسعه فناورى
• توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاى فناورى قابل عرضه به بازار


درباره مرکز رشد

محتوای مرتبط