جذب و پذیرش


شرايط پذيرش واحدهاى فناور در مركز رشد :


حضور در مركز رشد و استفاده از امكانات منوط به داشتن ايده محورى قابل تجارى شدن است و داشتن مدرك تحصيلى دانشگاهى يا محل اخذ مدرك تحصيلى ملاك اصلى نميباشد .پذيرش واحدهاى فناور بر اساس ظرفيت مركز رشد صورت ميگيرد و برخوردارى از الزامات ذيل مد نظر ميباشد:
• داشتن ايده كارى دانش محور با جنبه هاى اقتصادى
• ارائه برنامه كارى(Business Plan) :برنامه كامل اجراى ايده ى فناورانه (ايده محورى) موسسه (از مرحله تحقيق تا توليد و بازار محصول) است. اين برنامه از مرحله ارائه ايده تا مرحله تجارى سازى ايده را روشن مى سازد. در اين برنامه اقدامات واحد فناور از جنبههاى مختلف به دقت مورد بحث قرار ميگيرد.
• داشتن نيروهاى تخصصى مرتبط با زمينه فعاليت واحد فناور به صورت تمام وقت در هيات مديره
• استفاده از نيروهاى متخصص و با تجربه به عنوان مشاور
• داشتن بازار كار مناسب
• داشتن شخصيت حقوقى براى متقاضيان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگى ثبت يك شركت يا موسسه براى استقرار در دوره رشد مقدماتى

 


رویدادها