1399/12/12
فرم اطلاعات شرکتهای مستقر در مرکز رشد
فرم اطلاعات شرکتهای مستقر در مرکز رشد
1399/11/25
برگزاری وبینار آموزشی مبانی حقوقی مالکیت فکری و فرآیند ثبت اختراع
برگزاری وبینار آموزشی مبانی حقوقی مالکیت فکری و فرآیند ثبت اختراع
1399/11/20
انتصاب خانم دکتر عاطفه صحرایی بعنوان رییس مرکز رشد دانشگاه
انتصاب خانم دکتر عاطفه صحرایی بعنوان رییس مرکز رشد دانشگاه
1399/11/11
غرفه مجازی مرکز رشد دانشگاه غرفه پر بازدید ششمین همایش فن بازار ملی
غرفه مجازی مرکز رشد دانشگاه غرفه پر بازدید ششمین همایش فن بازار ملی
1399/11/11
ثبت نام در چهارمین دوره رقابت‌های استارتاپی اینوتکس پیچ آغاز شد.
ثبت نام در چهارمین دوره رقابت‌های استارتاپی اینوتکس پیچ آغاز شد.
1399/10/06
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
1399/10/03
وبینار : دانشگاهها ، موتورهای نوآوری و فناوری
دانشگاهها ، موتورهای نوآوری و فناوری