1398/04/22
مهندس محمد رضا اکبری
برگزاری دوره آموزشی تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را با موفقیت برگزار کرد
1397/11/08
مهندس محمد رضا اکبری
اولویت های حوزه فناوری سلامت